Chinese – Fees

费用结构

交易费用是怎样计算的?

一般买卖交易费:挂单费= 0.15% 的吃单费 = 0.15%
除非您使用BTSM币交易,否则您的交易费用将在默认情况下从您的余额中扣除,BTSM对交易费用提供40%的折扣。交易费用可能会根据您的级别而有所不同。级别是由您过去30天的交易量所决定的。例如,如果您已经进行BTC/USD, LTC/ETH 和 ETH/USD的交易,我们的系统会在交易发生时用BTC、ETH和USD的价格进行记录。然后在UTC-8(世界标准时间-8)的0:00时,将会用BTC等价来计算BTC、ETH和USD的总交易量。

层级水准仪 30日成交量 (btc) BTSM保有量 Maker Taker Maker w/BTSM Taker w/BTSM
Silver N/A OR 5000 0.15% 0.15% 0.1% 0.1%
Gold N/A AND 10000 0.14% 0.14% 0.09% 0.09%
Platinum N/A AND 25000 0.13% 0.13% 0.08% 0.08%
Diamond N/A AND 50000 0.12% 0.12% 0.07% 0.07%
Bitsmoian N/A AND 100000 0.1% 0.1% 0.06% 0.06%

 

存款和取款费用

请注意,取款费用可能会根据区块链情况而变化。如有更新,我们将会通知。

币/代币 存款费用 取款最低限额 取款费用


BTC

0 0.002BTC 0.001 BTC


BTSM

0 100 10


BTG

0 0.002 BTG 0.001 BTG


ETH

0 0.02 ETH 0.01 ETH


USD

5% 20 USD 10 USD


AE

0 3.8 AE 1.9 AE


BAT

0 10 BAT 5 BAT


BCH

0 0.02 BCH 0.01 BCH


DASH

0 0.004 DASH 0.002 DASH


DOGE

0 40 DOGE 20 DOGE


ETC

0 0.02 ETC 0.01 ETC


GNT

0 25 GNT 12.5 GNT


LTC

0 0.002 LTC 0.001 LTC


MKR

0 0.00052 MKR 0.00026 MKR


OMG

0 1.34 OMG 0.67 OMG


REP

0 0.2 REP 0.1 REP


TUSD

0 1.64 TUSD 0.82 TUSD


USDT

0 4 USDT 2 USDT


XLM

0 21 XLM 0.01 XLM


XRP

0 22 XRP 0.25 XRP


ZRX

0 7 ZRX 3.5 ZRX

最小成交量 (交易规则)

BTC 交易专场
市场代码 最小下单数量 最小价格波动 最小下单总金额
AE/BTC 0.01 AE 0.0000001 BTC 0.001 BTC
BAT/BTC 1 BAT 0.00000001 BTC 0.001 BTC
BCH/BTC 0.001 BCG 0.000001 BTC 0.001 BTC
BTG/BTC 0.01 BTG 0.000001 BTC 0.001 BTC
BTSM/BTC 1 BTSM 0.00000001 BTC 0.001 BTC
DASH/BTC 0.001 DASH 0.000001 BTC 0.001 BTC
DOGE/BTC 1 DOGE 0.000001 BTC 0.001 BTC
ETC/BTC 0.01 ETC 0.000001 BTC 0.001 BTC
ETH/BTC 0.001 ETH 0.000001 BTC 0.001 BTC
GNT/BTC 1 GNT 0.00000001 BTC 0.001 BTC
LTC/BTC 0.01 LTC 0.000001 BTC 0.001 BTC
MKR/BTC 0.01 MKR 0.00000001 BTC 0.001 BTC
OMG/BTC 0.01 OMG 0.000001 BTC 0.001 BTC
REP/BTC 0.001 REP 0.000001 BTC 0.001 BTC
TUSD/BTC 1 TUSD 0.00000001 BTC 0.001 BTC
USDT/BTC 1 USDT 0.00000001 BTC 0.001 BTC
XLM/BTC 1 XLM 0.00000001 BTC 0.001 BTC
XRP/BTC 1 XRP 0.00000001 BTC 0.001 BTC
ZRX/BTC 1 ZRX 0.00000001 BTC 0.001 BTC
ALT 交易专场
市场代码 最小下单数量 最小价格波动 最小下单总金额
BAT/ETH 1 BAT 0.00000001 ETH 0.01 ETH
BCH/ETH 0.001 BCG 0.0000001 ETH 0.01 ETH
BTG/ETH 0.01 BTG 0.0000001 ETH 0.01 ETH
DASH/ETH 0.001 DASH 0.0000001 ETH 0.01 ETH
DOGE/ETH 1 DOGE 0.00001 ETH 0.01 ETH
ETC/ETH 0.001 ETH 0.000001 ETH 0.01 ETH
GNT/ETH 1 GNT 0.00000001 ETH 0.01 ETH
LTC/ETH 0.01 LTC 0.00001 ETH 0.01 ETH
MKR/ETH 0.01 MKR 0.00000001 BTC 0.01 ETH
OMG/ETH 0.01 OMG 0.000001 ETH 0.01 ETH
REP/ETH 0.001 REP 0.00001 ETH 0.01 ETH
TUSD/ETH 1 TUSD 0.00000001 ETH 0.01 ETH
USDT/ETH 1 USDT 0.00000001 ETH 0.01 ETH
XLM/ETH 1 XLM 0.00000001 ETH 0.01 ETH
XRP/ETH 1 XRP 0.00000001 ETH 0.01 ETH
ZRX/ETH 1 ZRX 0.00000001 ETH 0.01 ETH